Président Facebook posztjáték játékszabályzat

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos/Játékosok”).

A Játék kizárólag személyes, lakossági használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék szervezője

A játék lebonyolításával összefüggő feladatokat az eClick Apps Kft. (Cg. 13 09 177492; székhely: 2161 Csomád, Verebeshegy utca 11.), mint lebonyolító (a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. Szervező és adatkezelő: Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg. 01 09 877110; székhely 1138 Budapest, Váci út 182.)

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre 2024.06.07. 09:00 órától 2024.06.14. 15:59-ig van lehetősége.

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a magyarországi hivatalos Président Magyarország Facebook közösségi portál felületén történik. A játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon nagykorú, cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik a játékhoz tartozó, a Játék időtartama alatt közzétett 1 db. poszt (azaz a Játék alatt összesen 1 db. poszt) szövegének megfelelően és helyesen kommentelnek a keresztrejtvény megfejtésével. A Játékban minden napi posztra beérkező kommenteket a Szervező aznap 23:59 perckor lezárja és játék utolsó napján az összes helyes válaszadó közül 1 db nyertest és 1 db pótnyertest választ ki sorsolással.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja, Játékos kommentjét törölheti.

A Játékos azáltal, hogy kommentel részt vesz a Játékban, ezáltal automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

4. A nyeremény

A játék nyereménye: Összesen 1 db Klarstein Gatsby elektromos grill

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja felhasználni nyereményét, helyébe pótnyertes lép, aki kiválasztása szintén sorsolással történik. A nyertesnek 14 naptári nap áll rendelkezésre a kapcsolatfelvételre az oldalra küldött privát üzenet formájában, amennyiben nem teszi meg, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre.

A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált fenti Nyereményre válhat jogosulttá, a Játékos nem jogosult a részére felajánlott Nyeremény helyett másikat igényelni, illetve a Nyeremény bármely jellemzőjét megváltoztatni vagy megválasztani.

A Szervező a Nyeremény összetételének, valamint a Nyeremény paraméterei megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. A nyertes kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a helyes megfejtők között.

A nyertest és pótnyerteseket a játék ideje alatt leadott kommentek alapján sorsolással választjuk ki, a nevét a sorsolást követően még aznap a magyarországi hivatalos Président Magyarország Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé a nyereményjáték poszt alatt, és megkérjük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot privát üzenetben a magyarországi hivatalos Président Magyarország Facebook oldallal. A sorsolás nem nyilvános.

6. A nyeremény átadása

A nyeremény a nyertes kiválasztását követő 15 naptári napon belül kerül kiküldésre, a játékos által megadott címre, előzetes kapcsolatfelvétel, és a nyertes által küldött visszaigazolás megérkezése után. Amennyiben a nyertest nem lehet elérni a nyertes kihirdetését követő 5 munkanapon belül, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy a nyeremény a pótnyertesre száll.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata az adatok megadása során automatikusan a nyereményre való jogosultság elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes a nyertesek kiválasztását követően nem elérhető, illetve az értesítés ellenére a megadott időpontig nem jelez vissza a szervezőnek.

A nyertest a játék zárását követően kizárólag a Facebookon értesítjük a nyertes kiválasztásának napján.

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag, továbbá bármikor jogosult jelen Játékszabályzat részben vagy egészben történő egyoldalú módosítására, tovább jogosult a Játékban való részvételre való felhívást vagy a Játékot a játék időtartalma alatt is bármikor megszüntetni indokolás nélkül.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért,

ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

A poszt és képek tartalmáért a teljes körű felelősség a Játékost terheli. A Szervező kizár minden Játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni. Játékos vita esetén jogosult a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél is panaszt tenni.

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részt vétel tényével, illetve nyertesként a Facebook felületén keresztül küldött hozzájáruló üzenetével önként, kifejezetten és további feltétel nélkül hozzájárul, hogy adatait a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett a Szervező mint adatkezelő kezelje, valamint a Lebonyolító mint adatfeldolgozó kezelje a Játék lebonyolítása, a sorsolást követően a nyeremények nyertes részére való átadása céljából.

Az adatokat a nyertes Játékos fentiek szerinti hozzájárulása alapján a nyeremény átadásával összefüggésben kapcsolattartásra, illetve magához a nyereményed kézbesítéséhez vagy átadásához használjuk fel, továbbá jogosultakká válunk a felhasználóneved közzétenni a Szervező vagy Lebonyolító felületein.

A sorsolás lebonyolítása céljából a Szervező azon felhasználónevek esetében, amelyek személyes adatot tartalmaznak a GDPR. 6. cikke szerint az érintett beleegyezése alapján kezeli az adatokat a sorsolás idejére.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a hozzájárulásának visszavonása esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem jogosult az adatait kezelni, ezáltal a nyeremények átadására sincs lehetősége.

A Játékos adatszolgáltatása a Játék egésze folyamán önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja a info@eclick.hu e-mail címen; vagy postán is jelezheti a Szervező részére küldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében azonosításra szolgáló adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Játékos a lakcíme, az e-mail címe vonatkozásában külön-külön is élhet. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén a Játékos jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) és vizsgálatot kezdeményezni. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Játékos, mint érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a https://presidenttermekek.hu/jatekszabalyzat/ internetes címen, a Szervező általános adatkezelési tájékoztatója pedig a https://presidenttermekek.hu/wp-content/uploads/2022/10/221010_president_adatkezeles.pdf címen érhető el és ismerhető meg. Budapest, 2024.06.07.